KONTROLA
ORIGINALITY

TECHNICKÁ
KONTROLA

EMISNÁ
KONTROLA

Základné informácie


Emisná kontrola

Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených vyhláškou č. 578/2006 Z. z.. Emisná kontrola sa vykonáva v stacionárnom pracovisku emisnej kontroly alebo v mobilnom pracovisku emisnej kontroly.

Emisnou kontrolou sa kontroluje motorové vozidlo:

- so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom
- so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom
- so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD
- so vznetovým motorom
- so vznetovým motorom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD
- so vznetovým motorom prestavaným na zážihový motor s pohonom na plynné palivo
- so zážihovým motorom prestavaným na alternatívny pohon plyn

Druhy emisných kontrol

Základným druhom emisnej kontroly je emisná kontrola pravidelná. Na základe udeleného oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej možno vykonávať aj emisné kontroly zvláštne a administratívne.

Emisné kontroly motorových vozidiel sa členia na:
- emisnú kontrolu pravidelnú,
- emisnú kontrolu zvláštnu,
- emisnú kontrolu administratívnu.

Emisnú kontrolu pravidelnú nenahrádza emisná kontrola zvláštna alebo administratívna, okrem emisnej kontroly administratívnej vykonávanej na základe uloženia tejto povinnosti obvodným úradom dopravy v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle (pozri prv uvedený text).

Emisná kontrola sa nevykoná, ak:
- nemožno naštartovať motor
- vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
- je zistený zjavný únik prevádzkových médií
- vozidlo má poruchu na namontovanom plynovom zariadení

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté a nezaťažené.

Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na emisnú kontrolu doklady. Bez predloženia ustanovených dokladov technik emisnej kontroly nesmie vykonať emisnú kontrolu.

Pri emisnej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla. Na výzvu poverenej osoby vykonávajúcej štátny odborný dozor je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný bezplatne poskytnúť vozidlo, ktoré sa nachádza na pracovisku emisnej kontroly alebo v priestore pracoviska, na opakované vykonanie emisnej kontroly. Oprávnená osoba emisnej kontroly je povinná umožniť na vlastné náklady vykonanie emisnej kontroly; opakovanú emisnú kontrolu vykoná technik emisnej kontroly pod dozorom osoby vykonávajúcej štátny odborný dozor.

Počas emisnej kontroly sa nesmie opravovať ani nastavovať motor kontrolovaného vozidla.

Emisná kontrola
STK MARTIN, s.r.o.
STK MARTIN, s.r.o.
Sučianska cesta 49
036 08 Martin

TELEFÓN :
043 / 4005 114

E-MAIL:
stk@stkmartin.skPONDELOK - UTOROK :
7:30 - 16:00

STREDA:
7:30 - 17:00

ŠTVRTOK - PIATOK :
7:30 - 16:00
Copyright © 2011 - 2024 STK MARTIN, s.r.o.