KONTROLA
ORIGINALITY

TECHNICKÁ
KONTROLA

EMISNÁ
KONTROLA

Vyhodnotenie technických kontrol


Hodnotenie technického stavu vozidla

Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek hodnotia trojstupňovou klasifikáciou.

Na základe výsledku hodnotenia technického stavu vozidla a funkcie jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek je vozidlo

- spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo
- dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, alebo
- nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Hodnotenie technického stavu vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách je oprávnená osoba technickej kontroly a poverená technická služba technickej kontroly vozidiel povinná evidovať v automatizovanom informačnom systéme.

Doklad o vykonaní technickej kontroly

Dokladom o vykonaní technickej kontroly pravidelnej a administratívnej, je

- vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla
- Osvedčenie o technickej kontrole
- vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka.

 

Ak je vozidlo pri takejto technickej kontrole vyhodnotené ako:

- spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o technickej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním; perforovanú kontrolnú nálepku na určené miesto nalepí kontrolný technik, ktorý technickú kontrolu vykonal
 

- dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly sa obmedzí odo dňa vykonania na 30 dní; osvedčenie o technickej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydáva

- nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly sa nezapisuje; osvedčenie o technickej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydáva

 

Dokladom o vykonaní technickej kontroly pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách, je vyznačený Protokol o technickej kontrole pred schválením jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného vozidla na premávku na pozemných komunikáciách.

Dokladom o technickej kontrole zvláštnej je vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla.

Dokladom o vykonaní technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí, je vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla a Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí.

Dokladom o vykonaní technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia je vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla a Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia.

Dokladom o vykonaní opakovanej technickej kontroly je vyznačený doklad podľa predchádzajúcich odsekov.

Vyznačeným Osvedčením o technickej kontrole a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou preukazuje vodič vozidla kontrolným orgánom v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike splnenie stanovených podmienok o vykonaní technickej kontroly. Ak ide o vozidlo evidované v inom členskom štáte Európskych spoločenstiev (ďalej len "členský štát"), dokladmi o vykonaní technickej kontroly sú rovnocenné doklady vydané v tomto členskom štáte.

Ak sa pri kontrole technického stavu vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla zo stanice technickej kontroly.

Technická kontrola
STK MARTIN, s.r.o.
STK MARTIN, s.r.o.
Sučianska cesta 49
036 08 Martin

TELEFÓN :
043 / 4005 114

E-MAIL:
stk@stkmartin.skPONDELOK - UTOROK :
7:30 - 16:00

STREDA:
7:30 - 17:00

ŠTVRTOK - PIATOK :
7:30 - 16:00
Copyright © 2011 - 2024 STK MARTIN, s.r.o.